период од-до
  -  
МакедонијаЕкономијаСветХроникаМетрополаКултураСпортОмнибусАктуелноОтворенаСценаВо фокусот
ONLINE Култура
Датум: 26.10.2011, 17:10

Сен­кина Ја­неш­ли­е­ва во Њу­јорк

Сен­кие нас­ло­вот на из­лож­ба­та од умет­ни­ца­та Сла­ви­ца Ја­неш­ли­е­ва ко­ја утревечер ќе би­де от­во­ре­на во Ма­ке­дон­ски­от кул­ту­рен цен­тар во Њу­јорк.

Во пос­тав­ка­та таа ги ис­тра­жу­ва пси­хо­лош­ки­те, фи­ло­зоф­ски­те, со­ци­о­лош­ки­те и ан­тро­по­лош­ки­те гле­диш­та по­вр­за­ни со по­и­мот сен­ка. Kу­ра­тор на про­ек­тот е Ма­ја Чан­ку­лов­ска-Ми­хај­лов­ска, из­лож­ба­та ќе би­де от­во­ре­на до 5 но­ем­ври, ја ор­га­ни­зи­ра На­ци­о­нал­на­та га­ле­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја со фи­нан­си­ска под­дрш­ка од Ми­нис­терс­тво­то за кул­ту­ра.

Пуб­ли­ка­та е сос­та­вен дел од про­ек­тотСен­ка. По­се­ти­те­лот со сво­е­то при­су­ство ста­ну­ва дел од све­тот реф­лек­ти­ран во сен­ки­те. Се­ко­му е ос­та­вен прос­тор за ин­ди­ви­ду­ал­но до­жи­ву­ва­ње и тол­ку­ва­ње на фе­но­ме­нот сен­ка.

#Останати вести
Заврши снимањето на „Трето полувреме“
Но­ви фил­мо­ви во „Рам­стор“ и во „Ми­ле­ни­ум“
Лебедово езеро за отворање на Есенските музички свечености
Во ноември фестивал за филмови снимени со мобилен телефон
Аудиовизуелно доживување на класиката „Метрополис“

Оставете коментар за објавената вест
Од кого:
Коментар:
*Внесете го кодот во празното поле
ASP CAPTCHA Generator
Најнови вести